Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được tổ chức thành 02 đợt thi: đợt 1 bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 15/6/2023 đến 18 giờ 00 phút ngày 15/7/2023; đợt 2 bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 15/8/2023 đến 18 giờ 00 phút ngày 15/9/2023
Video clip hướng dẫn thi trắc nghiệm trực tuyến